PAVOL JANÍK

Žánrovú pestrosť skvelej knižnej mozaiky rozmanitých brilantných autorských príspevkov mnohostranného a mnohostrunného autora Karla Sýsa VELBLOUD A MARIE S JEHŇÁTKEM (FUTURA, Praha 2021) predznamenáva vnútorné členenie publikovaných komponentov – Ptám se a odpovídám; Vernisáže a katalogy; Předslovy a doslovy; Z nepovinné četby; Invektivy a polemiky; Články krátke a kratší.

Ako naznačuje typologický náčrt, prezentované literárne akrobacie Karla Sýsa boli pôvodne postupne uverejňované v širokom spektre periodických i neperiodických tlačovín (v intervale rokov 1985 až 1988).

Súborná knižná publikácia mala vyjsť v nakladateľstve Československý spisovatel v roku 1990, ale rozhodnutie staronového vedenia po 17. novembri 1989 okamžite zastavilo vydavateľský proces v pokročilom štúdiu prípravy a znemožnilo dielo vydať, čím oddialilo jeho cestu k čitateľom na dlhých 30 rokov.

Aktuálny edičný projekt nakladateľstva FUTURA prináša záujemcom prenikavé autorské posolstvá, ktoré ani s odstupom troch desaťročí nestratili nič na svojej naliehavosti, práve naopak– vzhľadom na uplynulý historický kontext a súčasné spoločenské súradnice – vyznievajú čoraz nástojčivejšie.

Viem, že sa to nehodí, ale sotva sa môžem v uvedených súvislostiach vyhnúť vlastnej autorskej skúsenosti s mojou zbierkou básní a aforizmov Hurá, horí!, ktorá mala v roku 1989 vyjsť vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ. Napriek trom kladným lektorským posudkom rešpektovaných znalcov – Ľubomíra Feldeka, Tomáša Janovica a Andreja Ferka – začal rukopis po 17. novembri 1989 náhle meniť designovaných zodpovedných redaktorov, až sa napokon ocitol u mňa doma. Kniha vyšla v súkromnom vydavateľstve ATRAKT v roku 1991, pričom sa spomínané posudky zužitkovali ako doslovy a následne aj recenzie.

Vráťme sa však k jednému z najnovších publikačných prírastkov Karla Sýsa – profesionálne neúnavného, intelektuálne obdivuhodného a tvarovo invenčného autora desiatok vynikajúcich knižných titulov. V jeho podmanivom edičnom kaleidoskope sa zračia kľúčové črty myšlienkových vzopätí a literárnej nenapodobiteľnosti tvorcu, ktorému nie sú ľahostajné osudy každej ľudskej bytosti a celkový vývoj civilizačného smerovania.

Karel Sýs podniká hlboké psychologické a sociologické sondy pod povrch individuálneho i kolektívneho bytia. Vďaka nim obohacuje vnímateľov jedinečnými duchovnými impulzmi a univerzálnymi kreatívnymi hodnotami.