SOŇA ŠÍPOVÁ

Tvorba mongolských básníků není českému ani slovenskému čtenáři příliš známá z mnoha důvodů, od jazykových, politických až po odlišnosti kulturní a civilizační. Jednou z výjimek byl výbor z mongolské poezie Čaj ve stepi, vydaná však v roce 1979. Mongolský spisovatel Baatar Galsansukh je u nás rovněž neznámý: i proto bychom rádi upozornili na velmi zajímavý počin, výbor z jeho tvorby, vydaný v mongolštině (2007) a v angličtině (2012) pod názvem ADVICE TO GOD (Ulaanbaatar: Admon, 2012, ISBN 978-99962-0-919-2), jenž by si zasloužil i český nebo slovenský překlad.

Galsansukhovy verše vycházejí s provokativním podtitulem Postpunkové básně. Většinou se jedná o poetické reflexe s příběhovým podtextem, lyrické i epické, psané – z našeho pohledu – volným veršem, ovšem najdeme i útvary nám dobře známé jako haiku nebo kaligram. Jsou využity i postupy avantgardní poezie (snad i futurismu v básni Klasická avantgarda – Antropologie). Hlavními tématy se stávají tzv. každodenní maličkosti (např. vzkaz manželce – str. 38, ztráta naděje zejména v období 1990-1999, vzpomínky na lásky), jakoby rodinné banality, ozvláštněné novou perspektivou i motivicky. Vedle ironie je uplatněna i autorská sebeironie. Autor tu „splývá“ s lyrickým subjektem a vypravěčem, resp. máme nutkavý dojem, že dochází k této symbióze, která je nám sugerována. Je kritický ke společnosti, která si neváží života, uniká do snů nebo konzumu, společnosti brutální vůči rodině a nejbližším, vyslovuje i obavy z čínské geopolitické hegemonie. Píše nejednou o reinkarnaci, pohrává si s myšlenkou smrti, ale nikoli jako se strašákem: tematizuje smrt nikoli jen jako fyzickou bolest, nekonečné umírání, ale jako přechod do jiného bytí, spánek nazývá malou smrtí (snad s buddhistickou tradicí, nebo v intencích stepních mýtů), bytí v souladu s přírodou. Přitom společnost je nezdravá, když syn čeká na smrt své matky a ta na smrt její matky… Některé reflexe mají charakter sentencí, rad živým, např. Pokud si nebudeš dělat o někoho starosti, NIKDO si v budoucnu nebude dělat starosti o tebe. V této souvislosti však opěvuje ženu nejen jako symbol a dárkyni života, do tkáně básně jakoby vstupovalo i fyzické ženství…

Vedle přírody – jako stěžejního tématu – se objevuje motiv lidské duše coby transcedence, resp. morálního přesahu. Objevuje se jako předmět věčného hledání, touhy po pochopení zde a nyní, jako dění osudu a naděje. Když je duše nemocná, nepomohou jí žádné léky ani léčení. Nám mohou znít jako banalita slova, podle nichž jedině upřímná slova mají sílu duši uzdravit, když tělo vyhasíná.

Co se týče poetiky a stylu básní, je třeba připomenout autorovu tendenci porušovat gramatické a lexikální zákonitosti jazyka, „trhat větnou stavbu“, osamostatňovat větné členy, vytvářet četné neologismy (v angličtině např. muchly místo much). Většina básní je psána volným veršem, nepravidelně nebo jen sporadicky rýmovaným, výjimečně se uplatňují prvky zvukomalby nebo „malované básně“. Samotný jejich překladatel do angličtiny Ganbat Delgermaa poznamenává: „…trvalo roky, než jsem dospěl k finální verzi básně s ohledem na výběr slovní zásoby a na stav mé vlastní duše“, neboť některé překlady jsou spíše výsledkem uměleckého přebásnění. Překladatel dále přiznává: „…po každém přečtení básně jsem získal jiný dojem, potom jsem musel přestat překládat, protože jsem nemohl vystát stav, kdy jsem se měnil v básníka Galsansukha…

The Three Sad hills

I don´t like indeed

For passionate love

I wouldn´t waste my strength.

Ty tři smutné kopce

Rád nemám, ne

Vášnivou láskou

Svoji sílu bych vyplýtval.

 

Tři ponuré vršky

Opravdu rád nemám

Pro vášnivou lásku

Silami bych nemrhal.

 

V textu najdeme i barevné efekty, kdy život je černý, jsme s křikem zrozeni do tmy, smrt je však bílá, bílé je světlo na konci. Za klíčovou můžeme považovat báseň, která dala výboru svůj název, tedy Rada Bohu“. Jde však nikoli o polemiku s Hospodinem či Prorokem monoteistické provenience, spíše o kritiku „bohů“, resp. idolů globalizované konzumní společnosti, k nimž nesporné patří fetišizace Peněz, povrchnosti, vyprázdněných slov jako jsou Láska, Štěstí, Spolehlivost, Vysoká kvalita etc.

Jeho rada zní: „DON‘T TALK SHIT“.