VÁCLAV PELCMAN

Ještě posílám reakci na prohlášení jednoho spisovatele v r. 1967: Jakou lidskou otázku podle Vás vyřešil a jakou nevyřešil za třicet let kapitalismus?

Nevím, co pokládal tehdejší rétor za lidskou otázku? A to je důležité! Snažil jsem se poučit, ale jednoznačnou definici jsem nenalezl! Zdá se to možná jednoduché. Tak například: volnost, rovnost, bratrství. I tyto pojmy však mohou znamenat, u různých charakterů, diametrálně rozdílné představy. Volnost si někdo může vykládat tak, že si může vše dovolit. Rovnost může opět představovat pro některého jedince jen to, že dostane stejný podíl i na tom, o co se sám nepřičinil, ačkoliv mohl. Bratrství může někdo vyžadovat od jiných i násilím a podobně. Jistě je možné za lidskou otázku považovat vše „co je lidské“, ale to je příliš rozsáhlé téma. Je zřejmé, že tehdy šlo řečníkovi hlavně o provokaci, demagogii a upozornění na svou osobu, mimořádnost a nadřazenost, a pro usnadnění svého chystaného začlenění do té západní kapitalistické společnosti. Tuto, pro mne, nejasnost přenesli autoři ankety na svou otázku.

Diktatura pracujících byla nahrazena diktaturou kapitálu. Jinými slovy většina byla zbavena moci ve prospěch menšiny. To je jistě, jak mnozí uznají, demokratické a pokrokové. Je nesporné, že za 40 let trvání světové rovnováhy byl kapitalismu nucen se zlidštit a nyní zastřeněji navenek působit. Jeho ideologie získala na rafinovanosti, a starořímské „chléb a hry“ (banány a televize) proto stále platí. Rozbití společenského uspořádání umožnilo, aby potřeby společnosti byly obětovány prospěchu jednotlivců.

Za jeden ze zásadních „omylů“ nové formace politiků pokládám umožnění devastace vlajkových formací národního hospodářství. Dále to, aby práce spočívající v tvorbě hodnot byla v zemi ponížena na pomocné práce. Tak je společnost vykázána na okraj technické vyspělosti ve světě a je proto také odkázána zcela na nákup vyspělé techniky potřebné pro vyšší životní úroveň i v oblasti základních potřeb. Tvůrčí síly byly odlákány, a většinou odnárodněny, do center světového rozvoje vědy a techniky. Většina pracující síly všech profesních kategorií byla ponechána zde, aby živila jen společnost potřebnou pro zabezpečování velmocenských záměrů. Odliv kvalifikovaných lidí má za účel nejen oslabit technickou, uměleckou a jinou sílu našeho národa, ale až tak, aby se musela doplňovat migrací i méně kvalifikovaných sil, která napomáhá rozkladu národa na jakousi indiferentní společnost, kterou lze pak snadněji ovládat.

Hojnost nakladatelství usilujících o velké zisky umožňuje publikovat vše, co se napíše, bez ohledu na kvalitu témat i jazyka.

Dále znectění (dehonestace) vysokého školství. Na obory, kde by stačilo týdenní školení, jsou vytvářeny studijní obory s akademickými tituly. Opět jen byznys pro pedagogy a majitele škol.

Tedy už nechci nosit další dříví do lesa. Zdá se však, že politici, ani mnozí občané, to nechtějí slyšet. Tak již dost. Ostatní změny a opatření prosazené globálními manipulátory slouží jen k vytvoření mraveniště ovládaného jakýmisi mravkolvy. Lidé, bděte. Již jsme byli o desítky let dál od politické a sociální naivity.