STANISLAVA KUČEROVÁ

Před 100 lety vznikla Československá republika. Čím více se blíží 28. říjen, tím více se zamýšlíme nad tím, co nám těch 100 let přineslo. Na počátku byly slavné historické okamžiky, naši rodiče a prarodiče prožívali nevyčerpatelnou radost z osvobození vlasti. Cizí nadvláda po 300 letech skončila, ustavení samostatného státu budilo všeobecné nadšení, důvěru v budoucnost, elán, odhodlání pracovat a usilovat o stálý pokrok.

Co se o tom dovídají současné generace?

Společenské klima je poznamenáno nedostatkem obecné vzdělanosti a kulturnosti, zato vzrůstající agresivitou a vulgaritou, nepochopitelnou malicherností a senzacechtivostí, úrovní pavlačových hádek a hospodských rvaček. Kocourkov a Hulvátov, řekl by první prezident. A ještě něco, dodejme, co ještě nepoznal, a co se týká koupě a prodeje lidských bytostí ve velkém. Jak to nazveme? Třeba Harémovice? Nebo Nočněves?

Každé ráno se na internetu dovídám, které sexy tělíčko zůstalo samo a čeká, kdo je bude zase hýčkat. Mohu sledovat, jak má která hvězda hluboký výstřih a jak má nadupaný dekolt a které celebritě na červeném koberci vnady vyklouzly a které hvězdě bylo vidět kalhotky nad hlubokým rozparkem. Kdo se opaluje nahoře bez a které polohy a které typy jsou nejvíce sexu prospěšné. A na TV se střídavě střílí, mluví sprostě a vedou soudní nebo postelové hrátky.

Vliv médií, až na malé výjimky, prohlubuje systematicky neznalost a šíří nevážnost k našemu kulturnímu dědictví. Podporuje nejpovrchnější komerční amerikanizaci a hollywoodizaci. Morální devastaci. Seznamy filmových a hudebních hvězd a jejich milostných eskapád si můžeme si opakovat dnes a denně.

Neukazuje se krása a síla kulturních dějin. Jaké ideály, jaké hodnoty hledal člověk v minulosti. Licoměrní kritikové pomlouvají a do nekonečna omílají slabosti a špatnosti kulturních velikánů světa, ale především našeho národa.

Jen si to zkuste: Mácha si psal do deníku tajným písmem nestydatosti, Němcová je odložené hraběcí dítě, Havlíček měl v Brixenu parádní dovolenou, Neruda byl citový deviant, Jirásek nekritický vábitel…

A co Masaryk? Také už není bojovník za ideje národa, není již osvoboditel vlasti z habsburské nadvlády, není už demokrat a humanista. Byl prý nemorální svůdník a nežil podle toho, co kázal a psal o lásce a manželství. Nebudu opakováním prodlužovat vylévání té pomlouvačné špíny, kterou si někteří jeho nepřátelé vymysleli. Ta špína se týká Masarykova intimního života. Života, s kterým se nechodí na veřejnost. Uvedu proto jen to nejdůležitější.

Tomáš Masaryk se seznámil se svou budoucí manželkou, když dokončil studia a chystal se napsat habilitační práci. Shodou okolností přivedly je oba jejich nestejné studijní zájmy na stejné místo, tady se sblížili a zamilovali při společné četbě odborné literatury. Uzavřeli celoživotní svazek, přesně podle Masarykových představ. Masaryk chtěl, aby žena nebyla mužovou otrokyní, ale rovnocenným druhem na pouti životem. Aby to bylo „manželství duší“. Tak jak to říká Platón: „Kdykoli jdou dvě duše na společné cestě za poznáním, je tehdy jejich společenství nejblaženější a nejúčinnější, spojuje-li je ke krásnému přijímání a dávání veliký daimón Sokratův.“ Manželé Masarykovi chtěli jít a šli v tomto duchu životem spolu. Spolu mysleli, spolu pracovali, spolu usilovali o sebezdokonalení a sebeuplatnění. Manželka Tomáše Masaryka, ač anglicky vychovaná Američanka, nejen se naučila česky, ale snažila se poznat duši manželova národa i prostřednictvím literatury a hudby, přijala jeho národní ideály za své, stala se českou vlastenkou. Podporovala a povzbuzovala manžela v jeho společensko-politickém poslání, dodávala mu síly, i když bylo nejhůř, a on svůj zápas málem vzdal. Masarykův boj v zahraničí trval řadu let a těžce doléhal i na rodinu doma. Štěstí z triumfálního návratu z války v čele nově vzniklého státu zkalila prezidentovi manželčina nemoc a za pár let smrt.

Masaryk osaměl. Manželka odpočívala na lánském hřbitůvku, děti se rozběhly do světa. Prezident, když splnil své úřední povinnosti, se pohyboval po svém bytě sám. Sám a opuštěn. Jen se vzpomínkami na bývalé rodinné štěstí. Opuštěnost, ztratíme-li nejbližší bytost, je stav člověka bez pomoci, říká Epiktétos. Je to tíživý stav, občas nesnesitelný. Masaryk jako vdovec a skoro osmdesátník snad dvakrát zahořel citem k ženě, která by mu pomohla opuštěnost přežít. Přežít tajemstvím, magií a kouzlem sblížení dvojice, společným sdílením vnitřního bohatství, inspirací a posilou k životu a tvořivé činností. Ten cit tehdy netrval dlouho, ale dnes se hodí pomlouvačům. Není v něm ani zbla nemorálnosti, ale pomlouvači nemorálnost přesto v zájmu dehonestace prezidenta vymýšlejí a vyrábějí. To je pro ně přece důležitější, než přemýšlet o Masarykově historickém odkazu a o nebezpečí, které dnes opět ohrožuje jak demokracii, tak humanitu, jak vzdělanost, tak kulturu, ba i celou tak těžce v minulosti uhájenou identitu národa.

Hned začátek života Tomáše G. Masaryka je opřádán podivnými spekulacemi. Týkají se jeho rodičů.

Tak jeho matka, Terezie Kropáčková z Hustopeče, byla prý Němka. Proč? Protože mluvila a psala německy. Takhle jednoduché to ovšem v historickém pohledu není. Narodila se r. 1813, a to je doba, kdy naše města jsou spravována německy, neexistují české školy, tisk, divadlo. Městské vrstvy obyvatel se asimilují s německým prostředím. Jen na venkově mluví lid svou mateřštinou.

Je to doba, kdy teprve přicházejí na svět buditelé druhé generace, kteří již věří v obrození českého jazyka. Tyl 1808, Mácha 1810, Erben 1811, Němcová a Mánes 1820, Havlíček 1821, Smetana 1824. M. D. Rettigová radí mladičké Němcové, s kterou se setkala v Litomyšli, aby hodně četla české knihy a tak se zdokonalila v češtině. Že ona sama, než se sešla se svým manželem, byla „spící Češka“, také uměla jen německy. A Havlíček píše své dopisy německy, když spěchá a nemá čas myslet na pravidla českého pravopisu. Nemá je zažitá, jeho vzdělání také bylo jen německé.

Pod názvem Kořeny rodu pojednává s veškerou vědeckou akribií o předcích prezidenta T. G. Masaryka PhDr. Ladislav Hosák, DrSc., prof. UP v Olomouci. (Text vyšel r. 1946 v Brně, 2. vyd. r. 1990 a 3. vyd. bez vročení, ve spolupráci s firmou Léčiva v Praze.)

„Z osmi prarodičů TGM ani o jednom nelze bezpečně říci, že by byl německého původu“, konstatuje badatel. My se spokojíme zjištěním, že matka prvního prezidenta byla Moravanka, někde též „Hanačka“ zvaná. Její otec byl řezník a hostinský v Hustopečích, tehdy kvetoucím trhovém a němčícím městě.

Vícedětná rodina živnostníka Kropáčka žila ve velmi dobrých majetkových poměrech. To se ovšem změnilo po otcově smrti. Přežilo sedm dětí, rodina se octla bez prostředků a dcera Terezie si hledala výdělek jako kuchařka. Po třech letech ve Vídni se uchytila v Hodoníně ve službách panské rodiny. Byla pěkného vzhledu, líbila se. Někde jsem četla, že se v mladších letech stala i matkou nemanželského dítěte, které však nezůstalo na živu. Chtěla se provdat? Mít rodinu? Nepochybně. A mohl se jí líbit urostlý, statný a živelný Slovák z Kopčan? I když byl mladší?

Jistě. Ale spekulanti o původu TGM v něm vidí jen „nastrčeného“ otce, společenskou zastírací přetvářku a lež. Jakým právem?

Josef Masaryk byl nejmladší ze tří bratří, takže nemohl zůstat hospodařit na otcovském statku. A tak vstoupil do panských služeb a byl poslán do Hodonína, na panství, které rovněž jako Kopčany a Holíč patřilo jedné vrchnosti. V Hodoníně se seznámil 15. 2. 1848 s Terezií Kropáčkovou. Žila tu sama, bez rodiny, a imponovala mu. Byla pěkná, byla energická, uměla číst a psát, pocházela z dobré, i když zchudlé rodiny. On jí svěřoval, co ho nejvíc vzrušovalo, obdiv k revolučnímu hnutí proti vládě a odbojnému Slováku Hurbanovi, kterého si velice vážil. A vyprávěl jí s humorem a láskou též o rodném kraji za řekou Moravou. Dělalo mu dobře, že ho neodmítla, a tak se vzali, 15. 8. 1849. Brzy se jim narodil první syn. O dva měsíce dřív, než měl přijít na svět podle data sňatku. A právě to dalo příležitost k vytváření mýtů, zpochybňujících otcovství Josefa Masaryka. Zpočátku měl být tím pravým otcem židovský velkopodnikatel, v jehož domácnosti matka Masarykova sloužila. Mnoho papíru bylo popsáno, mnoho „nezvratných“ důkazů vyspekulováno. Časem však to dokazování židovského původu TGM pominulo. (Záznamy o tom všem najdete v knize Tomáš Garrigue Masaryk, autor Alain Soubigou, vyšlo r. 2004.)

Dnes máme nový, čerstvý mýtus. Náš první prezident prý je synem Franze Josefa, císaře a krále Rakousko-uherského mocnářství, z doby, kdy panovník jako mladíček navštívil Hodonín a kdy si napsal do svého poznámkového notesu: „Kropaczek, erl“. Kropáček, vyřízeno. Prostý člověk si pomyslí, že nějaký Kropáček měl nějakou prosbu, žádost, a že Jeho Veličenstvo mu vyhovělo. Ale to by byl omyl. Spekulanti hlouběji chápou ten zápis v notesu. Znamená mnohem více. Je to svědectví o tom, že Kropaczek je paní Terezie a věc, která byla, je či bude vyřízena, je dítě, které počala v objetí Jeho Veličenstva. Důkazy? Bezpočtu. Všechny služební postupy podvrženého otce, Josefa Masaryka, všechny studijní úspěchy jeho syna Tomáše, to všechno prý je dílo diskrétní podpory Jeho Veličenstva.

Když si s touto představou čtete životopisy obou Masaryků, pomyslíte si, že Jeho Veličenstvo nemělo až tak moc sil a vlivu. Životy obou jsou z hlediska přízně osudu velmi diskontinuitní a jejich životní zápas o uplatnění a úspěch nesvědčí o benevolentních zásazích „shora“. Spíše naopak.

Josef Masaryk byl nejprve hlídačem koní, pak kočím, pak drábem, nakonec šafářem. Je to postup dík „nejvyšší“ možné protekci? Stěhovali se z Hodonína nejdříve do Mutěnic, pak zase do Hodonína, odtud do Čejkovic a pak do Čejče. Tady bylo proti němu vedeno rok trvající řízení. Po něm byl zbaven zaměstnání na císařských statcích i nároku na penzi. Po 25 letech služby. Byl údajně podezřelý z nedostatečné loyality k habsburské monarchii, protože se přiklonil k názorům J. V. Friče v době válečného střetnutí Rakouska s Pruskem r. 1866. Před tím měl všude pro rodinu nejskromnější životní podmínky i nedostatek vzdělávacích možností pro své děti. A nyní? Naprosto zničující závěr kariéry. To je ta diskrétní podpora náhradního otce z nejvyšších míst?

Spíše je to jeden z účinných zdrojů kritických a odmítavých společensko-politických postojů a názorů jeho syna Tomáše, kterému bylo v onom „šestašedesátém“ 16 let.

Tehdy měl za sebou dvě léta na reálce v Hustopečích, kde bydlel u matčiných příbuzných. Pro nedostatek peněz doma pak musel jít do učení. Učil se kovářem. Když se pak na radu čejkovického faráře dal zapsat na brněnské gymnázium, musel se živit sám, kondicemi. Stipendium, které mu otcův zaměstnavatelský císařský úřad ve Vídni udělil, mu bylo odňato kvůli otcově údajné neloajalitě, ztrátě zaměstnání a ztrátě penze. Šťastnou náhodou se stal domácím učitelem v rodině zámožného policejního ředitele v Brně. Ale pro názorové kolize s vedením ústavu a s učitelem náboženství byl ze studia vyloučen. Dosavadní brněnský policejní ředitel se stěhoval do Vídně, vzal tedy domácího učitele svého syna s sebou a on mohl ve Vídni svá studia, ne bez kolizí, dokončit. Průběh těch studií vskutku o diskrétní přízni panovníka, který prý péči o syna Terezie Kropáčkové podle zápisu v notesu „vyřídil“ (erledigt.), nijak nesvědčí.

Svědčí to jen o nekonečné nekritičnosti spekulantů o původu T. G. Masaryka ve snaze dehonestovat ho, znevážit, degradovat. Tak kdo bude příště vybrán za jeho otce?