PAVOL JANÍK

Piata kniha výraznej predstaviteľky súčasnej českej literárnej scény Ivany Blahutovej MATKY PEGASŮ (Nakladatelství Kmen, Křenovice 2017) vychádza v predvečer jej významného životného jubilea a potvrdzuje jej nesporné autorské zručnosti, medzi ktorými dominuje zmysel pre psychologickú drobnokresbu, kreatívne zúročenie vlastných životných skúseností a schopnosť východiskový pôdorys kvalitných prozaických diel pozdvihnúť na vysokú úroveň metaforickosti a fantazijnosti.

Spomedzi dvanástich brilantných poviedok väčšina už bola publikovaná – napríklad v periodiku Unie českých spisovatelů Obrys-Kmen (kde som bol členom redakčnej rady), v časopise Spolku slovenských spisovateľov Literárny týždenník (keď som bol jeho šéfredaktorom) a v Almanachu Nibiru 2013 (na ktorom som sa spoluautorsky podieľal). Takže osem z prezentovaných diel poznám už dlhší čas, ale vždy má zmysel sústrediť v jednej knihe hodnotné literárne útvary, ktoré sú očividne nadčasové. V tejto súvislosti dozaista musím poznamenať, že som preložil aj pôvodnú rozhlasovú hru Milenec, ktorú autorka napísala na motívy vlastnej rovnomennej sci-fi poviedky a uviedol ju Slovenský rozhlas v v roku 2006.

Aktuálne som mal možnosť oboznámiť sa s prenikavým a výstižným príspevkom popredného českého básnika európskeho významu Karla Sýsa, ktorý venoval autorkinmu jubileu v súčasnom periodiku Unie českých spisovatelů Literatura – Umění – Kultura (kde som tiež kontinuálne členom redakčnej rady). Na stránkach rovnakého čísla spomínaného renomovaného časopisu som mal príležitosť preštudovať aj rozsiahlu a obsažnú analýzu pertraktovaného edičného projektu z pera elitného literárneho znalca Alexeja Mikuláška.

Azda ani nemusím osobitne zdôrazňovať, že sa s pozitívnymi reflexiami tvorby Ivany Blahutovej plne stotožňujem, preto ich nebudem detailne reprodukovať či parafrázovať. Záverom už len vyjadrím svoje hlboké presvedčenie, že vydanie súboru vynikajúcich poviedok Ivany Blahutovej MATKY PEGASŮ výrazne obohacuje trvalými mysliteľskými a estetickými podnetmi náš spoločný česko-slovenský komunikačný priestor s potenciálnym presahom do širších medzinárodným kultúrnych kontextov.