PAVOL JANÍK

Reprezentatívna knižná publikácia popredného literárneho teoretika a historika Alexeja Mikuláška REALITOU K TVORBĚ (vydavateľstvo Kmen, Křenovice 2016, zodpovedná redaktorka Ivana Blahutová) sprítomňuje kvintesenciu jeho literárnokritických úsilí v podobe viacerých kľúčových štúdií, esejí, recenzií a ďalších analytických materiálov. Uznávaný autor je v odborných kruhoch známy najmä ako vedúci medzinárodného encyklopedického projektu Literatura s hvězdou Davidovou, ktorý v dvoch zväzkoch vyšiel v pražskom vydavateľstve Votobia v rokoch 1998 a 2002.

V prvej časti aktuálneho edičného činu zásadného významu sa Alexej Mikulášek zaoberá podstatnými atribútmi techniky modelácie, pričom kladie dôraz na literárne štylizované konfrontácie hodnotiacich pozícií a hľadísk, pre ktoré sú spoločnými sprievodnými javmi predsudky a stereotypy, teda apriórne nastavené vzorce percepcie a kvalitatívnej kategorizácie – založené najmä na kritériách s absenciou estetického a neraz i etického charakteru.

Druhá kapitola reflektuje predovšetkým tvorbu elitných autorov, ktorí sa nachádzajú mimo zorného poľa súčasného českého a slovenského mediálneho mainstreamu.

Alexej Mikulášek oprávnene a principiálne odmieta očividnú tendenciu prostredníctvom rozličných inštitúcií programovo manipulovať čitateľskú verejnosť a zamlčať pred ňou vývinový prínos i číru existenciu dôležitých postáv a diel moderného a postmoderného literárneho procesu. Kritizuje škandalózne prehliadanie a neodôvodnené problematizovanie nesporne významných tvorivých osobností, ich publikačnej aktivity a ich úspešnej prezentácie v európskych i globálnych dimenziách. Alexej Mikulášek v týchto súvislostiach rehabilituje aj žáner aforizmu ako útvaru výsostne literárneho a v mnohých aspektoch poetického.

Záverečný tretí segment publikácie priamo nadväzuje na už spomínaný rešpektovaný medzinárodný encyklopedický projekt Literatura s hvězdou Davidovou, ktorý sa sústreďuje na kontexty a vzájomné ovplyvňovanie historicky blízkych entít literárnych vzťahov, pričom prirodzenou súčasťou širšieho chápania českého komunikačného priestoru sú aj autori a diela slovenskej proveniencie, čo zodpovedá historickej tradícii s presahom do súčasnosti a s predpokladom budúcej revitalizácie.

Autor sa názvom publikácie hlási k literárnokritickému odkazu Bedřicha Václavka, českého marxistického estetika, ktorý ako člen Devětsilu bol stúpencom poetizmu a ktorého zavraždili v koncentračnom tábore Osvienčim v roku 1943.

V tvorivej ozvene rezonujú jeho analýzy Od umění k tvorbě a Tvorbou k realitě. Alexej Mikulášek však kompetentne využíva aj rozmanité inštrumentárium novších metód interpretácie literárnych diel.