MIROSLAV GROSSMANN

Kdysi vynález knihtisku vytlačil poezii kamsi bokem a primát zaujala próza; aniž by o něco takového Johannes Gensfleisch, řečený Gutenberg, vůbec usiloval.

Dnešní, sotva školou povinní, své první dopisy už dávno nepíší ptačím brkem (což bylo běžné ještě v době Marxova Manifestu), ani ocelovým perem s násadkou (ceněná produkce „Made in Czechoslovakia“ až do poloviny 70. let uplynulého století), ani plnicím perem (kdysi „čínské“ bylo na začátku psavé kariéry zvláště ceněno), ale už ani kuličkovým perem (čert ví proč nazvaným „propisovačkou“). Dnešní prvňáčci své první dopisy vyťukávají na klávesnici (nebo na jejím obraze) v mobilu, PC či tabletu. Papír (ještě původněji pergamen) jako nositel textu už nedominuje, oblast použití papíru se viditelně zužuje. Text v elektronické podobě je však zatím převážně předurčen ke smazání nebo jinému uložení v elektronickém hrobě, společně se starým mobilem, PC či tabletem, při vrcholném nezájmu o text jak pozůstalých, tak i hrobaře (byznysmena sběrného dvora). Dopis, ještě stále představovaný v obrazových symbolech a slovnících papírovou obálkou, je pro mladší polovinu lidstva již symbolem nepochopitelným.

Moderním prostředkem korespondence, odpovídajícím výplodům techniky, jsou esemesky a chatování. Esemesky už svým názvem přísluší k SMS (short message service — služba krátkých textových zpráv) a každá z nich je omezena pouze 160 znaky – to se přímo podbízí potřebě zkratky v dnešním uspěchaném žití! A chatování (z angličtiny – plkání či poplkání) umožňuje (nebo nahrazuje?) snad nejpřirozenější lidskou potřebu naslouchat jiným a zároveň být jinými vyslyšen, ale provozuje to jaksi na dálku, s distancí.

Některé jazykové slovníky, vydané v posledních letech, obsahují části věnované (zatím rozsahem trochu nesmělým) novému jazyku „esemesek“ a chatování. Z porovnání jednotlivých jazyků je patrné, že logika vytváření slovní zásoby jednotlivých jazykových variant či spíše mutací nového komunikačního elektronického jazyka má jednotné zásady, a proto i srozumitelnost „nové“ slovní zásoby je všeobecná. Nový elektronický jazyk ve svých jazykových variantách výrazně využívá zkratky, nahrazování hlásek číslicemi a fonetický zápis slov.

Příkladem může posloužit použití zkratek v elektronické korespondenci v jednotlivých jazycích:

Ve francouzštině:

ajh (místo: aujourd‘hui) – dnes

bcp (beaucoup) – hodně

rdv (rendez-vous) – rande

tmk (tu me manques) – chybíš mi

V němčině:

adaads (aus den Augen aus dem Sinn) – sejde z očí, sejde z mysli

asup (antworte schnell und präzise) – odpověz rychle a přesně

bab (Bussi auf‘s Bauchi) – pusu na bříško

bdi (brauche dich) – potřebuji tě

V ruštině:

инет, инэт (inet místo интернет) – internet

комп (komp místo компью́тер) – počítač

магаз (magaz místo магазин) – obchod

сига (siga místo сигарета) – cigareta

Poznámku si zaslouží česká zkratka twl, tvlty vole, která slouží již šest desetiletí a nyní se dožila použití i v jazyce esemesek a chatování.

Nahrazování hlásek číslicemi je v elektronické korespondenci mimořádně oblíbeno:

Ve francouzštině:

1viT (místo: inviter) – pozvat

2van (devant) – před

5pa (sympa) – sympatický (hovorově)

6garet (cigarette) – cigareta

K7 (causette) – kazeta

b8 (bonne nuit) – dobrou noc

9 (neuf) – nový

après-mi10 (après-midi) – odpoledne

V němčině:

8ad (achte auf dich) – dávej na sebe pozor

8ung (Achtung) – pozor

w8 (wait) – počkej

n8 (Nacht) – noc

V ruštině (v latinské transkripci):

xo4esh (хочешь) – chceš

sky4ayu (скучаю) – teskním (místo ruského „ю“ použito v latince „yu“)

pi6i (пиши) – piš

ya kajdyyu no4 lojus i prowy (я каждую ночь ложусь и прошу) – každou noc uléhám a prosím (ruské „я“ má v tomto případě transkripci „ya“; ruské „ж“ má transkripci „j“; ruské „ш“ má transkripci „w“)

Příklady je možné nabídnout i v češtině:

nej1dussi – nejjednodušší

jdeme na Pe3n – jdeme na Petřín

jsem o5z5 – jsem opět zpět

me2d – medvěd

Snahu po úspornosti představuje fonetický zápis slov, či spíše záznam nedbalé výslovnosti:

Ve francouzštině:

abiT (místo: habiter) – bydlet

ariV (arriver) – přijet

bavarD (bavarder) – bavit se

OQP (occupé) – obsazený

V němčině:

g&k (Gruß und Kuss) – zdravím a líbám

bigbedi (bin gleich bei dir) – budu hned u tebe

duwipa (du wirst Papa) – budeš otcem

fkk (fahre Kondome kaufen) – jedu koupit kondomy

Příklady mí i čeština:

jaxe mas – jak se máš

qetina – květina

mmnt – moment

td – tady

Angličtina i v elektronické komunikaci potvrzuje svoje postavení světového univerzálního jazyka. Jednotlivé anglické výrazy elektronického jazyka jsou zcela volně používány i při komunikaci probíhající v jiných jazykových variantách, a to i v případech, kdy samotný jazyk probíhající komunikace nepoužívá v písemném projevu latinku, jako angličtina. Tak tomu je například při chatování v ruštině, ukrajinštině nebo běloruštině, které probíhá v cyrilici, ale zcela běžně obsahuje vsunuté termíny anglické, v latince. Není ovšem také žádnou zvláštní výjimkou, jestliže například chatování v ruštině, běloruštině či ukrajinštině probíhá přímo v latince (že by živelný pokus přechodu z cyrilice na latinku, když organizovaný sovětský, na začátku třicátých let minulého století, byl zastaven vítězstvím politického programu „budování socialismu v jedné zemi“?)

Mezi nejpoužívanější termíny elektronické komunikace v angličtině patří:

Zkratky:

alm (all my love) – všechna moje láska

sry (sorry) – pardon

plz (please) – prosím

miyu (miss you) – chybíš mi

Výrazy s nahrazením hlásek číslicemi:

2g4u (místo: too good for you) – pro tebe moc dobré

2late4us (too late for us) – pro nás moc pozdě

4yeo (for your eyes only) – jen pro tvoje oči

t2ul8r (talk to you later) – ozvu se později

Všechny elektronické komunikační jazyky používají také smajlíky (anglicky smileys) či emotikony (anglicky emoticons), které předchozí text dotvářejí, a to v plné škále, od negace až po umocnění. Tyto jednoduché univerzální grafické znaky jsou součástí klávesnice mobilních telefonů, počítačů a podobných zařízení. Smajlíky mohou posuzovat, nabízet, ale i provokovat, jsou schopné vyjádřit chtěné i nechtěné, mohou být galantní i hrubé, jak naznačuje i skromná ukázka:

:-) :) =) usmání, potěšení

D-: velký hněv

:-e zklamání

:-{} vášnivý polibek

(.)(.) ženská hruď

@}->-- @}~>~~ @-'-,'-,--- květina

 

Jazyk esemesek a chatování je výrazně univerzální, a to nejen užíváním smajlíků a angličtiny, ale i díky výrazně jednotným přístupem k tvorbě „národních“ elektronických jazyků, využitím zkratek, nahrazováním hlásek číslicemi a důrazem na fonetický záznam. Bude to všechno stačit k tomu, aby tak po staletích dostala poezie novou šanci?