MILAN DUBSKÝ

Války neřeší konflikty. Ani nemohou, protože potlačují logiku uvažování zabíjením lidí a ničením hodnot. Války otupují rozvahu, cit, rozdmýchávají zlobu, násilí, nenávist a špatné vlastnosti, které jsou v člověku.

Za pohodové situace, v relativním míru, zůstávají tyto vlastnosti utlumeny. Ozývají se pouze sporadicky a ještě u malého procenta osob, které jsou geneticky a duševně narušené. Ty se vyskytují ve všech společenských skupinách, politiky, vědce, manažery, bankéře, „elitu" a „celebrity" nevyjímaje.
Vedle toho existuje ještě další vážné nebezpečí. „Promyšlená hra" a působení na vášně, odlišnosti, nacionalistické nálady málo vzdělané, nepřemýšlivé až hloupé části davu, masy, která je vychytralou, cílenou propagandou, nepravdami a lží zmanipulována a zneužita. K tomu slouží proklamace o ideálech, svobodě, rovnosti, bratrství, které jsou vynášeny a znovu a znovu opakovány, přestože již byly tolikrát vyprázdněny. V ústech demagogů nemají žádný obsah.
Současný převládající systém ve světě - kapitalismus - se přežívá a není již stabilní. Destabilizace je účinný nástroj k rozpoutávání válečných konfliktů. Nerovnost postavení lidí ve společnosti, přes všechny proklamace, že jsou si lidé rovni v právech a povinnostech, sílí. Jednou z taktik je rozbíjení a narušení stávajících struktur, toho co funguje, i když má řadu chyb. Ty lze sice napravovat a někdy i vymýtit, to však ti „bohabojní", kteří se vyskytují všude bez ohledu na kontinenty, státy, národy a náboženství, nechtějí. Spoléhat na rozum a logiku státníků není bez rizika. Bezpečnější je rozum „selský", rozum normálních, obyčejných lidí, těch, co hodnoty vytvářejí. Ale i ten již nejednou selhal pod palbou lživých slibů. Nastolovat mír a udržovat ho je těžší než vést války.
Touha těch nemnohých po stále větším bohatství, moci a vlivu, kteří tvoří mrňavou menšinu, je smrtelná. Spěje dříve či později k nebytí. Války jsou selháním lidského rozumu, důkazem neschopnosti logicky myslet. Moderní zbraně a technologie zabíjejí na dálku. To oslabuje pocit viny, ochromuje solidaritu, sounáležitost druhu a cit.
Novou charakteristikou současných válek je jejich sledování v mediích a virtuálním prostoru. To je stejně nebezpečné jako války skutečné, krvavé. Snaží se vykreslit obraz a dojem válek spravedlivých. Ale žádná válka nebyla, není a nemůže být spravedlivá. Protože války jsou popřením svobody, rozumu, lásky a citu. Jsou limitem lidské nesvobody.